Tag: 2017

Χριστούγεννα στη Χάλκη

Χοροστατούντος του Σεβ. Ηγουμένου της Ιεράς μας Μονής και απάσης της αδελφότητας, τελέσθηκαν αφ’ εσπέρας οι ακολουθίες του Εσπερινού και του Όρθρου και η Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων στο Καθολικό της Μονής. Στις ακολουθίες το παρόν έδωσαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων των νήσων Πριγκήπου και Χάλκης. Κατά την τάξη αναγνώστηκε η Πατριαρχική Απόδειξη της εορτής των Χριστουγέννων. Για λόγους ποιμαντικής μέριμνας η επιστολή αποδόθηκε υπό του Σεβ. Ηγουμένου στη νέα ελληνική και τουρκική γλώσσα. Θα πρέπει να σημειωθεί η ερμηνευτική απόδοση που έκανε ο Ηγούμενος για την κατακλείδα του Πατριαρχικού Μηνύματος, όπου γίνεται λόγος για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης. Ο Σεβασμιώτατος τόνισε το σθένος του Πατριάρχου μας για την σύγκληση της Συνόδου και τον παρομοίασε με τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος έλυσε τον γόρδιο δεσμό με το ξίφος του. Έτσι και ο Πατριάρχης μας, είπε ο άγιος Προύσης, με την σπάθη του πνεύματος και του θάρρους του έλυσε τα αδιέξοδα στα οποία είχε περιέλθει η σύγκληση αυτής της Συνόδου και είχε γίνει γόρδιος δεσμός. Τέλος, μετά τη Θεία Λειτουργία στην πλούσια εόρτια μοναστική τράπεζα, η οποία παρετέθη σε όλους τους εκκλησιασθέντες, ο Σεβ. άκουσε τα παραδοσιακά κάλαντα από τα παιδιά των κοινοτήτων.
Tags:

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ πεφιλημένα τέκνα,
Χάριτι Θεοῦ ἠξιώθημεν νὰ φθάσωμεν καὶ πάλιν εἰς τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς κατὰ σάρκα Γεννήσεως τοῦ Θείου Λόγου, τοῦ ἐλθόντος εἰς τὸν κόσμον διὰ νὰ μᾶς χαρίσῃ τὸ «εὖ εἶναι»{1}, τὴν ἀπαλλαγὴν ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, ἀπὸ τὴν δουλείαν εἰς τὰ ἔργα τοῦ νόμου καὶ ἀπὸ τὸν θάνατον, νὰ μᾶς δωρήσῃ δὲ τὴν κατ᾿ ἀλήθειαν ζωὴν καὶ τὴν χαρὰν τὴν μεγάλην, ἣν «οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾿ ἡμῶν»{2}.
Ὑποδεχόμεθα τὸν «παντέλειον Θεόν»{3}, τὸν ὁποῖον «ἀγάπη κεκόμικεν εἰς τὴν γῆν»{4}, ὁ ὁποῖος καθίσταται ἡμῖν «καὶ ἡμῶν αὐτῶν συγγενέστερος»{5}. Ὁ κενωθεὶς Θεὸς Λόγος συγκαταβαίνει εἰς τὸ πλανηθὲν πλάσμα αὐτοῦ «συγκατάβασιν ἄφραστόν τε καὶ ἀκατάληπτον»{6}. Ὁ «ἀχώρητος παντὶ» χωρεῖται ἐν τῇ γαστρὶ τῆς Παρθένου, ὁ μέγας ὑπάρχει ἐν σμικροῖς. Τὸ μέγα τοῦτο κεφάλαιον τῆς πίστεώς μας, τὸ πῶς ὁ ὑπερούσιος Θεὸς «ὑπὲρ ἄνθρωπον γέγονεν ἄνθρωπος»{7}, παραμένει «ἀνέκφαντον» μυστήριον. «Τὸ μέγα τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως μυστήριον, ἀεὶ μένει μυστήριον»{8}.
Αὐτὸ τὸ ξένον καὶ παράδοξον γεγονὸς «τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν»{9}, εἶναι τὸ θεμέλιον τῆς κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου. «Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία∙ οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς»{10}.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ὑψίστη σωτηριώδης ἀλήθεια διὰ τὸν ἄνθρωπον. Ἀνήκομεν εἰς τὸν Χριστόν. Τὰ πάντα εἶναι ἡνωμένα ἐν Χριστῷ. Ἐν Χριστῷ ἀναπλάθεται ἡ φθαρεῖσα φύσις μας, ἀποκαθίσταται τὸ κατ᾿ εἰκόνα καὶ ἀνοίγεται εἰς πάντας τοὺς ἀνθρώπους ἡ ὁδὸς τοῦ καθ᾿ ὁμοίωσιν. Διὰ τῆς προσλήψεως ὑπὸ τοῦ Θείου Λόγου τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, διὰ τοῦ κοινοῦ θείου προορισμοῦ καὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας θεμελιοῦται ἡ ἑνότης τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Δὲν σώζεται ὅμως μόνον ἡ ἀνθρωπότης, ἀλλὰ σύμπασα ἡ κτῖσις. Ὡς ἡ πτῶσις τῶν πρωτοπλάστων συμπαρασύρει ὅλην τὴν πλᾶσιν, οὕτω καὶ ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀφορᾷ εἰς ὁλόκληρον τὴν δημιουργίαν. «Ἐλευθέρα μὲν ἡ κτῖσις γνωρίζεται, υἱοὶ δὲ φωτὸς οἱ πρὶν ἐσκοτισμένοι»{11}. Ὁ Μέγας Βασίλειος μᾶς καλεῖ νὰ ἑορτάσωμεν τὴν ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ  Γέννησιν ὡς τὴν «κοινὴν ἑορτὴν πάσης τῆς κτίσεως», ὡς « τὰ σωτήρια τοῦ κόσμου, τήν γενέθλιον ἡμέραν τῆς ἀνθρωπότητος»{12}.
Τὸ «Χριστὸς γεννᾶται» ἀκούεται, δυστυχῶς, καὶ πάλιν εἰς ἕνα κόσμον πλήρη βιαιοτήτων, ἐπικινδύνων ἀνταγωνισμῶν, κοινωνικῆς ἀνισότητος καὶ καταπατήσεως τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὸ 2018 συμπληροῦνται ἑβδομήκοντα ἔτη ἀπὸ τὴν Οἰκουμενικὴν Διακήρυξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία, μετὰ ἀπὸ τὰς φοβερὰς ἐμπειρίας καὶ καταστροφὰς τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ἀνέδειξε τὰ κοινὰ ὑψηλὰ ἰδανικά, τὰ ὁποῖα ὀφείλουν νὰ σέβωνται ἀπαρεγκλίτως ὅλοι οἱ λαοὶ καὶ τὰ κράτη. Ὅμως, ἡ ἀθέτησις τῆς Διακηρύξεως αὐτῆς συνεχίζεται, ποικίλαι δὲ καταχρήσεις καὶ σκόπιμοι παρερμηνεῖαι τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ὑποσκάπτουν τὸν σεβασμὸν καὶ τὴν πραγμάτωσίν των. Συνεχίζομεν νὰ μὴ διδασκώμεθα ἀπὸ τὴν ἱστορίαν ἢ νὰ μὴ θέλωμεν νὰ διδαχθῶμεν. Οὔτε αἱ τραγικαὶ ἐμπειρίαι βίας καὶ ἡ καταρράκωσις τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, οὔτε ἡ διακήρυξις ὑψηλῶν ἰδανικῶν, ἀπέτρεψε τὴν συνέχισιν τῆς βίας καὶ τῶν πολέμων, τὴν ἀποθέωσιν τῆς ἰσχύος καὶ τὴν ἐκμετάλλευσιν τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον. Οὔτε, βεβαίως, ἡ ἰσχὺς τῶν τεχνικῶν μέσων καὶ αἱ ἐκπληκτικαὶ κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης, οὔτε ἡ οἰκονομικὴ πρόοδος, ἔφερον κοινωνικὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν πολυπόθητον εἰρήνην. Τοὐναντίον, εἰς τὴν ἐποχὴν μας ὁ εὐδαιμονισμὸς τῶν κατεχόντων αὐξάνεται καὶ ἡ παγκοσμιοποίησις καταστρέφει τοὺς ὅρους τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ εἰρήνης.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀγνοήσῃ αὐτὰς τὰς ἀπειλὰς κατὰ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. «Οὐδὲν γὰρ ὅσον ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ καὶ φύσεως ἐκοινώνησεν ὁ Θεός»{13}. Ἀγωνιζόμεθα διὰ τὸν ἄνθρωπον, διὰ τὴν προστασίαν τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης, ἐν ἐπιγνώσει ὅτι «ἡ ὄντως εἰρήνη παρὰ Θεοῦ»{14}, ὅτι τὸ ὑπέρλογον μυστήριον τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς κατὰ χάριν θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθειαν περὶ τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ θείου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
Ζῶμεν ἐν Ἐκκλησίᾳ τὴν ἐλευθερίαν, ἐκ Χριστοῦ, ἐν Χριστῷ καὶ εἰς Χριστόν. Εἰς τὸν πυρῆνα αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας ἀνήκει ἡ ἀγάπη, ἥτις «οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς»{15}, ἡ ἀγάπη «ἐκ καθαρᾶς καρδίας»{16}. Ἐνῶ ὁ αὐτόνομος, ὁ αὐτογνώμων καὶ αὐτάρκης, ὁ αὐτοθεούμενος καὶ αὐτομακαριζόμενος ἄνθρωπος περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτὸν του καὶ τὴν ἀτομικὴν του αὐτάρεσκον εὐδαιμονίαν καὶ βλέπει τὸν συνάνθρωπον ὡς περιορισμὸν τῆς ἐλευθερίας του, ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία ἔχει κατεύθυνσιν πρὸς τὸν ἀδελφὸν, κινεῖται πρὸς τὸν πλησίον, ἀληθεύει ἐν ἀγάπῃ. Τὸ μέλημα τοῦ πιστοῦ δὲν εἶναι ἡ διεκδίκησις δικαιωμάτων, ἀλλὰ τὸ «ποιεῖν τε καὶ πράττειν τὰ δικαιώματα Χριστοῦ»{17}, ἐν ταπεινώσει καὶ εὐχαριστίᾳ.
Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, τῆς ἐλευθερίας ὡς ἀγάπης καὶ τῆς ἀγάπης ὡς ἐλευθερίας, εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος καί ἡ ἐγγύησις διὰ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Στηριζόμενοι ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ἐνθέου ἤθους δυνάμεθα νά ἀντιμετωπίσωμεν τὰς μεγάλας προκλήσεις τοῦ παρόντος, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν ὄχι μόνον τὸ εὖ ζῆν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ ζῆν τῆς ἀνθρωπότητος.
Τὴν ἀλήθειαν τοῦ «Θεανθρώπου» ὡς ἀπάντησιν εἰς τὸν σύγχρονον «ἀνθρωποθεὸν» καὶ πρὸς ἀνάδειξιν τοῦ αἰωνίου προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἐξῇρε καὶ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 2016): «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἔναντι τοῦ συγχρόνου «ἀνθρωποθεοῦ», προβάλλει τόν «Θεάνθρωπον» ὡς ἔσχατον μέτρον τῶν πάντων: «Οὐκ ἄνθρωπον ἀποθεωθέντα λέγομεν, ἀλλὰ Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα»{18}. Ἀναδεικνύει δὲ τὴν σωτηριώδη ἀλήθειαν τοῦ Θεανθρώπου καὶ τὸ Σῶμα Του, τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς τόπον καὶ τρόπον τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ζωῆς, ὡς “ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ”{19} καὶ ὡς μετοχήν, ἤδη ἐπὶ τῆς γῆς, εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ»{20}.
Ἡ Σάρκωσις τοῦ Θεοῦ Λόγου εἶναι ἡ βεβαίωσις καὶ ἡ βεβαιότης ὅτι τὴν ἱστορίαν, ὡς πορείαν πρός τὴν Βασιλείαν τῶν Ἐσχάτων, κατευθύνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Βεβαίως, ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὴν Βασιλείαν, ἡ ὁποία δὲν συντελεῖται μακρὰν ἤ ἀνεξαρτήτως τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος, τῶν ἀντιφάσεων καὶ τῶν περιπετειῶν αὐτῆς, ποτὲ δὲν ὑπῆρξεν ἄνευ δυσκολιῶν. Ἐν μέσῳ αὐτῶν ἡ Ἐκκλησία μαρτυρεῖ περὶ τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιτελεῖ τὸ ἁγιαστικὸν, ποιμαντικὸν καὶ μεταμορφωτικὸν ἔργον αὐτῆς. «Ἡ γὰρ ἀλήθειά ἐστι τῆς Ἐκκλησίας καὶ στῦλος καὶ ἑδραίωμα…Στῦλός ἐστι τῆς οἰκουμένης ἡ Ἐκκλησία…καὶ μυστήριόν ἐστι, καὶ μέγα, καὶ εὐσεβείας μυστήριον»{21}.
Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἂς συνεορτάσωμεν, εὐδοκίᾳ τοῦ σκηνώσαντος ἐν ἡμῖν  Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἐν ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾷ πεπληρωμένῃ, τὰς ἑορτὰς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Εὐχόμεθα ἐκ Φαναρίου, ὅπως ὁ σαρκωθεὶς καὶ συγκαταβὰς τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων Κύριος καὶ Σωτὴρ ἡμῶν, χαρίζηται εἰς ὅλους κατὰ τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητος Αὐτοῦ, ὑγιείαν κατ᾿ ἄμφω, εἰρήνην καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους ἀγάπην, διαφυλάττῃ δὲ καλῶς τὴν Ἁγίαν Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν καὶ εὐλογῇ τὰ ἔργα διακονίας αὐτῆς, ἵνα δοξάζηται τὸ ὑπεράγιον καὶ ὑπερύμνητον ὄνομα Αὐτοῦ.
Χριστούγεννα ‚βιζ΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
Tags: ,

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Χριστουγέννων

ΙΕΡΑ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
ΧΑΛΚΗΣ

22 Δεκ. Παρασκευή Ὁ Ὄρθρος καὶ αἱ Μ. Ὧραι τῶν Χριστουγέννων. 8:30
24 Δεκ. Κυριακή Πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία. 08:00
24 Δεκ. Κυριακή Ὁ Μ. Ἑσπερινός, νυκτερινὸς Ὄρθρος καὶ Θ. Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων. Θὰ παρατεθῇ ἑόρτιον δεῖπνον εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Μονῆς. 17:30-21:00

Τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θὰ προστῇ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Tags: ,

Πατριαρχική Χοροστασία στη Σταυροπηγιακή Σκήτη του Αγίου Σπυρίδων

Χοροστατούσης της Α. Θ. Παναγιότητας του Οικουμενικού Πατριάρχου, ετελέσθη σήμερα η πανηγυρική Θεία Λειτουργία στη Σταυροπηγιακή Σκήτη του Αγίου Σπυρίδωνα στη Χάλκη, για την οποία είναι υπεύθυνος ο Ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος. Παρέστη συμπροσευχούμενος ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη, Πολυάριθμοι ήταν οι πιστοί που ήρθαν για να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου. Μάλιστα δε, μεταξύ αυτών πολλοί μουσουλμάνοι, στους οποίους ο Παναγιώτατος τους απήυθυνε λόγο στα τουρκικά. Το θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσολ. Μέγας Εκκλησιάρχης . κ. Βενιαμίν, ο οποίος επικεντρώθηκε στο βίο του εορταζόμενου Αγίου και στο μεγαλείο της πίστεως του. Συγκεκριμένα, σ’ ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του μίλησε για την δυναμική του παρουσία κατά τα δύσκολα έτη που αντιμετωπίστηκε η αίρεση του Αρειανισμού. Περί το τέλος της Θεία Λειτουργείας ο Μητροπολίτης Προύσης ως υπεύθυνος της Σκήτης προσφώνησε τον Παναγιώτατο και μίλησε για τον Άγιο και για την αγάπη του προς τον κόσμο, ακόμα και μετά την κοίμησή του. Παρότρυνε δε τους πιστούς να μεταφέρουν το φως της αλήθειας στον κόσμο και να μην το κρύβουν υπό το «μόδιον», όπως σημειώνει το ευαγγέλιο. Αξίζει να σημειωθεί η αναφορά που έκανε ο άγιος Προύσης στις εμβάδες του Αγίου και μάλιστα στη παράδοση που έχει διαμορφωθεί γύρο από αυτές, που θέλουν τον Άγιο να περπατά ανάμεσα στους πιστούς, οι οποίοι τον επικαλούνται, με αποτέλεσμα αυτές να φθείρονται. Τέλος, παραλλήλισε τον Πατριάρχη με τον Άγιο όσον αναφορά στον ακούραστο αγώνα υπέρ της Εκκλησίας, λέγοντας, μάλιστα: «…πόση προσευχή χρειάζεται για να λιώσεις τόσα υποδήματα του πνεύματος και παρά ταύτα να διατηρείς απαραμείωτη την πίστη στο Θεό, στο καθήκον και την ευθυκρισία στο κοινό συμφέρον, τα ιερά δίκαια της Εκκλησίας». Στην αντιφώνηση του ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε τον άγιο Προύσης και μίλησε για τη μαθητεία του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και συγκεκριμένα για τις φορές εκείνες που επισκεπτόταν τη Σκήτη και αναλογιζόταν την τύχη της με το πέρασμα του χρόνο. Τελειώνοντας, αναφέρθηκε σε συνέντευξη που έδωσε σε Γεωργιανούς δημοσιογράφους σχετικά με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης και στην σχέσεις της Μητρός Εκκλησίας με την Εκκλησία της Γεωργίας. Χαρακτήρισε δε αδικαιολόγητες τις δικαιολογίες αυτών που απουσίασαν από την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Έκλεισε δε σημειώνοντας, ότι τον συνδέει βαθιά πνευματική αγάπη με την Εκκλησία της Γεωργίας, την οποία επισκέπτεται από την εποχή που ήταν Μητροπολίτης. Ακολούθησε, επίσημο γεύμα στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης παρουσία και του Επάρχου (Καϊμακάμη) των Πριγκηποννήσων, και στη συνέχεια ο Παναγιώτατος και η συνοδεία αυτού προπέμφθηκαν κατά την πρέπουσα τάξη από το Σεβ. Ηγούμενο και την αδελφότητα της Μονής.
  Tags:

  Επίσημη επίσκεψη του Εξοχ. Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

  Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης και με σκοπό την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας των δύο βιβλιοθηκών, ο εξοχώτατος πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Νικόλαος Βούτσης, ο Γ.Γ. κ. Κώστας Αθανασίου, η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής κ. Έλλη Δρούλια και η συνοδεία αυτών, επισκέφθηκαν περί την μεσημβρία την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης. Ο Ηγούμενος Μητροπολίτης Προύσης εκπροσωπούμενος υπό της αδελφότητας υποδέχθηκε τους υψηλούς προσκεκλημένους και τους φιλοξένησε αβραμιαίως. Συγκεκριμένα, αφού έγινε η υποδοχή τους, ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του Καθολικού της Μονής, της Θεολογικής Σχολής, της Βιβλιοθήκης, των κήπων και τέλος παρετέθη επίσημο γεύμα. Άξια μνείας κατά τη παρουσία του εξοχώτατου στη Μονή αποτελούν δύο γεγονότα. Κατά πρώτον η ευχή του να μη καταστεί η Σχολή «μαυσωλείο» του παρελθόντος και κατά δεύτερον το ενδιαφέρον του για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση για την Ιερά Μονή και τη θέση της στη ζωή της Εκκλησίας. Τέλος, οι προσκεκλημένοι προπέμφθηκαν κατά τη πρέπουσα τάξη στον λιμένα της Χάλκης με κατεύθυνση την Πόλη.
  Tags:

  Μνημόνιο συνεργασίας με την Βουλή των Ελλήνων

  Η επικαιροποίηση του μνημονίου συνεργασίας της εν Χάλκη Ιεράς Θεολογικής Σχολής και της Βουλής των Ελλήνων υπεγράφη σήμερα εν Φαναρίω, μεταξύ του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικολάου Βούτση, και του Προέδρου της Εφορίας της Σχολής Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου. Την σημαντική για την βιβλιοθήκη της καθ’ ημάς Μονής στιγμή κόσμησαν με την παρουσία τους η διευθύντρια της βιβλιοθήκης της Βουλής κ. Δρούλια και κλιμάκιο της Βουλής των Ελλήνων. The update of the cooperating Memorandum between the Halki Theological School and the Hellenic Parliament was signed today in Phanar. The President of the Hellenic Parliament Mr. Nikolaos Voutsis on behalf of the Hellenic Parliament and his Eminence Senior Metropolitan Apostolos of Derkon on behalf of the school.
  Tags: ,

  Βασιλέας Simeon Saxe-Coburg-Gotha

  Η Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλέας Συμεών Saxe-Coburg-Gotha επεσκέφθη επισήμως τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Τον Βασιλέα συνόδευαν η ομόζυγός του Βασίλισσα Μαργαρίτα καθώς και το ζεύγος του Άρχοντα Δημητρίου και Δωροθέας Αθανάσωφ και ο κ. Ιορδάνης Dinev.
  Τους υψηλούς επισκέπτες υπεδέχθησαν με κωδωνοκρουσιές ο Ηγούμενος και η αδελφότητα και τους ξενάγησαν στους χώρους της Μονής. Στο Καθολικό της Μονής ο ορθόδοξος Βασιλεύς διήλθε, κατά την παράδοση της εκκλησίας μας, δια της ωραίας πύλης και προσεκύνησε το ιερό Ευαγγέλιο και την Αγία Τράπεζα, ενώ εψάλη ο πολυχρονισμός του. Μετά την ξενάγηση στους κυριότερους χώρους της σχολής, παρετέθη επίσημο γεύμα. Ιδιαίτερη υπήρξε η στιγμή κατά την οποία ο Βασιλέας επισκέφτηκε τη βιβλιοθήκη όπου εντυπωσιάστηκε από το πνευματικό πλούτο της.
  Η Α. Μεγαλειότης βασίλευσε στη Βουλγαρία από το 1943 έως και το 1946, όταν βρέθηκε εξόριστος στην Ισπανία. Μέχρι και το 1996, όπου και επέστρεψε στην ιδιαίτερη Αυτού πατρίδα, διέπρεψε στον επιχειρηματικό κλάδο. Τυγχάνει ο πρώτος μονάρχης που επανήλθε στα κοινά με δημοκρατικό τρόπο, καθώς, κατά το διάστημα 2001 – 2005 διετέλεσε πρωθυπουργός της Βουλγαρίας.
  His Royal Majesty King Symeon Saxe-Coburg-Gotha officially visited the Theological School of Halki. The King was accompanied by his wife Queen Margaret, as well as the couple of Archon Demetrius and Dorothea Athanasov, and Mr. Jordan Dinev. The high guests were received by the Abbot and the Brotherhood, amid bells ringing, and were guided around the Monastery. In the Katholikon (main church building) of the Monastery, the Orthodox King passed, following the mandates of Church tradition, through the Royal Doors (Beautiful Gate) and venerated the Holy Gospel and the Holy Altar, while his Polychronismos (hymn containing wishes for many years) was being chanted. After a guided tour of the main premises of the School, an official meal was served. Of particular importance was the moment when the King visited the library, where he was impressed by the rich collection of old and rare books. His Royal Majesty reigned Bulgaria between 1943 and 1946, when he found himself exiled in Spain. Until 1996, when he returned to his homeland, he became a successful businessman. He was the first monarch to ever win back power in a democratic vote, and thus served as Prime Minister of Bulgaria from 2001 to 2005.
  Негово Величестео Симеон II Saxe-Coburg-Gotha, Цар Български направи официално посещение в Богословското училище при манастира “Св. Троица” на о-в Халки. Царят бе придружен от съпругата си Царица Маргарита, семейство Архонт Димитър и Доротея Атанасови и бизнесменът Йордан Динев. Високите гости бяха посрещнати при камбанен звън от игумена и братството на светата обител. В манастирския храм православния български Цар според църковната традиция влезе през царските двери в св. олтар и целуна светото евангелие и светия престол при пеене на многолетие. След обиколка на основните забележителности на светата обител последва официален обяд в чест на Монарха. Специален момент бе и посещението в манастирската библиотека където Царя разгледа духовното и богатство. Негово Величество цар Симеон II царува в България от 1943 до 1946 година след което живее в изгнание в Испания. След 1996 година се завръща в Неговата родина и работи за благото на народа си като през периода 2001-2005 година е министър председател на България.
  Tags: ,

  Ονομαστήρια Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων

  Ο Ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής και Πατριαρχικής Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, Σεβ. Μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος εκπροσώπησε την Α. Θ. Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο κατά την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου επί την μνήμη του Απ. Ιακώβου του Αδελφόθεου, όπου και χοροστάτησε ο εορτάζων Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος. Από του Ιερού Βήματος συμπροσευχόμενοι παρέστησαν οι Μητροπολίτες, Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντίνος, Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός, εκπροσωπών την Εκκλησία της Ελλάδος ο οποίος και μετέφερε εόρτιο μήνυμα του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου και της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέας, Καλλιουπόλεως κ. Στέφανος και ο Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, επίσης το σύνολο των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, μέλη της Αδελφότητας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, κληρικοί εξ Ελλάδος αλλά και Μητροπόλεων του Εξωτερικού, Άρχοντες Οφφικίαλοι, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων της Μητροπόλεως καθώς και πιστοί από τις νήσους των Πριγκηποννήσων αλλά και την Πόλη.
   Tags:

   Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

   Υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου πραγματοποιείται το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ Κωνσταντινίδης: η προσφορά του στην Εκκλησία, το Γένος και τον Ελληνισμό”. Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Παναγιώτατος, ενώ ομιλητές της πρώτης ημέρας του Συνεδρίου ήταν ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. κ. Παναγιώτης Σκαλτσής, ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ο π. Μακάριος Νιάκαρος, ο καθηγητής του Τμήματος της Θεολογίας του Α.Π.Θ. κ. Χρήστος Αραμπατζής και η Δρ. Θ. κα Μαρία Παπουτσή. Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο Σεβ. Γέρων Αμερικής κ. Δημήτριος ενώ παρόντες ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριος καθώς και Αρχιερείς του Θρόνου.
   Tags:

   Αποκαλυπτήρια Ψηφιδωτού

   Τα αποκαλυπτήρια του ψηφιδωτού της Ιεράς Προθέσεως τέλεσε η Α. Θ. Παναγιότητα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος. Παρόντες ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων κ. Γρηγόριος και Αρχιερείς του Θρόνου. Το ψηφιδωτό είναι δωρεά του ζεύγους Χρήστου και Ελένης Ζιώγα.
   Tags: