Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Αἰμιλιανός (Παπαδημητρίου)

Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Αἰμιλιανός (Παπαδημητρίου)

Ἡγούμενος 1995-2011.

Ἐγεννήθη ἐν Γαλατᾷ Κωνστα­ντινουπόλεως τὸ ἔτος 1952. Τὰ πρῶτα γράμματα ἔμαθε στὴν Ἀστικὴ Σχολὴ Γαλατᾶ, ἐνῷ συνέχισε ἀκολούθως τὶς γυμνασιακές του σπου­δὲς στὸ Ζωγράφειο Γυμνάσιο. Τὶς δὲ λυκειακές του σπουδὲς ἐπεράτωσε στὸ οἰκεῖο τμῆμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Τὶς ἀνώτερες σπουδές του συνέχισε ὡς ὑπότροφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐκ τοῦ ὁποίου καὶ ἀπεφοίτησε τὸ 1975. Ὡσαύτως ἀπεφοίτησε καὶ ἐκ τοῦ Τμήματος Μεταπτυχιακῶν σπουδῶν τῆς ἰδίας Σχολῆς κατέστη πτυχιοῦχος ὑποβαλὼν διπλωματικὴ ἐργασία. Διάκονος ἐχειροτονήθη κατὰ τὴν διάρκεια τῶν σπουδῶν του, τὸ 1973. Κατὰ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1976 προσελήφθη στὰ Πατριαρχεῖα ὡς Πατριαρχικὸς Διάκονος καὶ Γραμματεὺς στὸ Α΄ Πατριαρχικὸ Γραφεῖο. Κατὰ τὰ ἔτη 1982 καὶ 1986 μετέβη στὸ ἐξωτερικὸ πρὸς ἐκμάθηση τῶν γλωσσῶν ἰταλικῆς καί ἀγγλικῆς. Κατὰ τὰ ἔτη 1984 καὶ 1987, προτάσει τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, προήχθη στὶς θέσεις τοῦ Κωδικογράφου καὶ τοῦ Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου ἀντιστοίχως. Συνώδευσε ὡς μέλος Πατριαρχικῆς συνοδείας τὸν ἀοίδιμον Πατριάρχη Δημήτριο καὶ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖον σὲ διάφορα ἐπίσημα ταξείδια στὸ ἐξωτερικὸ καὶ συμμετεῖχε σὲ διάφορες ἀποστολὲς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας. Τὴν 14η Νοεμβρίου τοῦ 1995 ἐξελέγη παμψηφεὶ τιτουλάριος Μητροπολίτης Ἀγαθονικείας καὶ ἐχειροτονήθητὴν 26ην τοῦ ἰδίου μηνὸς στὸν Πατριαρχικὸ Ναό. Τὴν 4η Σεπτεμβρίου 2000 κατετάγη στοὺς ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεράρχεςτοῦ Θρόνου ὑπὸτὸντίτλονΜοσχονησίων. ΔιετέλεσεἩγούμενοςτῆςΜονῆςμεταξὺτῶνἐτῶν 1995-2011, εἶχεδὲἐκ παραλλήλου στὴ Χάλκη τὴνἐπιστασίατῆςΣταυροπηγιακῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (2002-2011) καὶτῆςΠατριαρχικῆς Σκήτης Ἁγ. Σπυρίδωνος (2001-2011). Τὴν 29η Αὐγούστου 2011 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου παμψηφεὶ Μητροπολίτης τῆς Γεροντικῆς Ἐπαρχίας Δέρκων.