Ἀρχιμανδρίτης Νικηφόρος Γλυκᾶς

Ἀρχιμανδρίτης Νικηφόρος Γλυκᾶς

1864 – 1865

Ὁ Νικηφόρος, κατὰ κόσμον Νικόλαος, Γλυκᾶς, ἐγεννήθη τὸν Ἰούνιο τοῦ 1819 στὸ χωρίο Γλυκὺ τῆς Ἴμβρου ἐκ γονέων Παναγιώτου καὶ Ἀργυρῆς. Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1841 ἀνεχώρησε γιὰ τὴν Πόλη καὶ ἐκεῖθεν διεπεραιώθη στὴν Χάλκη γιὰ νὰ σπουδάσει στὴν ἐκεῖ εὑρισκομένη Ἐμπορικὴ Σχολή, ὅταν σχολάρχευε ὁ Βαρθολομαῖος ὁ Ἴμβριος. Ἐκεῖ διέμεινε μέχρι τοῦ 1845, καταρτισθεὶς καλῶς στὰ ἐλληνικὰ καὶ τὰ φυσικομαθηματικά.

Ἔπειτα σπούδασε στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπεφοίτησε ἀριστοῦχος τὸ 1849. Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1848 ἐμφανίζεται ὡς διάκονος, χειροτονηθεὶς ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Σόφιας Παϊσίου. Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1849 διορίσθη τακτικὸς καθηγητὴς τῆς Σχολῆς γιὰ τὰ μαθηματιὰ καὶ γιὰ μερικὰ θεολογικὰ μαθήματα, κυρίως δὲ τῆς ἱστορίας. Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1852, ὄντας ἤδη χειροτονημένος στὸν βαθμὸ τοῦ πρεσβυτέρου ὑπὸ τοῦ Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου Τυπάλδου, ὁ Πατριάρχης Ἄνθιμος Δ’, τὸν προεχείρησε Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

Ὕστερα ἀπὸ μία μεγάλη περιοδία στὸ Κάϊρο, ὅπου διετέλεσε διδάσκαλος καὶ σχολάρχης τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, ἐπέστρεψε στὴν Ἴμβρο, ὅπου σύστησε τὸ πρῶτο Κοινὸ Ἑλληνικὸ Σχολεῖο, ἀλλὰ μετέβη καὶ στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅπου διηύθυνε τὴν Ἀθωνιάδα Σχολή. Μετέπειτα ἐπέστρεψε στὴν Πόλη, ὅπου καὶ προσεκλήθη ὡς ἱεροκήρυξ καὶ διδάσκαλος τῶν ἐκκλησιαστικῶν μαθημάτων στὰ δύο σχολεῖα τῆς Κοινότητας Σταυροδρομίου.

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1864, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νικηφόρος Γλυκᾶς διωρίσθη διευθυντὴς καὶ λίγο ἀργότερα ὁριστικὸς Σχολάρχης τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ἔφερε μεταβολὲς στὸ πρόγραμμα καὶ τὸν τρόπο ἐξετάσεων. Ἐνδιεφέρθη γιὰ τὴν σύσταση τακτικοῦ ἀρχείου τῆς Σχολῆς καὶ ἐζήτησε τὴν συνδρομὴ τῆς Ἐφορίας πρὸς τὴν ἐπαναφορὰ τῶν ἐγγράφων, τὰ ὁποῖα εἶχε παραλάβει μαζί του ὁ Κωνσταντῖνος Τυπᾶλδος.

Τὴν 1η Σεπτεμβρίου 1865 ὁ Πατριάρχης Σωφρόνιος ἀνακοίνωσε ὅτι ἐγένετο ἀποδεκτὴ ἡ ἐκ τῆς διευθύνσεως παραίτηση τοῦ Νικηφόρου Γλυκᾶ. Ὡστόσο, ἕως τὸν Ἰούλιο τοῦ 1872, παρέμεινε διδάσκων. Κατὰ τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1872 διωρίσθη διδάσκαλος τῶν ἱερῶν στὴν Ἐμπορικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, ὅπου μετὰ ἀπὸ λίγο διωρίσθη καὶ Σχολάρχης αὐτῆς.

Ὁ Νικηφόρος Γλυκᾶς διέπρεψε ὡς ἀρχιερεὺς καὶ διδάσκαλος. Ἦταν ἄνθρωπος τῆς τάξεως, τῆς παραδόσεως, ἀλλὰ καὶ τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν θεολογικὴ ἐκπαίδευση.

Τὴν 2α Μαΐου 1873 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου Μητροπολίτης Ἴμβρου σὲ ἡλικία 54 ἐτῶν. Ἐκοιμήθη τὴν 22α Φεβρουαρίου 1896 καὶ ἡ κηδεία του ἐτελέσθη στὴν Καλλονὴ τῆς Μυτιλήνης μὲ ἐκκλησιαστικὴ μεγαλοπρέπεια.