Κήπος

ΚΗΠΟΣ

Ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ περιβαλλοντικὰ εὐαισθητοποιημένου καὶ πρωτοπόρου «Πράσινου Πατριάρχη», τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος δίνει ἰδιαίτερη βαρύτητα στὴν προστασία, διαφύλαξη καὶ ἀνάπτυξη τοῦ φυτικοῦ πλούτου ποὺ περιβάλλει τὴ Σχολή, φᾶρο τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, προχώρησε, πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια, σὲ μία συνεργασία μὲ τὸ Πανεπιστήμιο «Νεάπολις» τῆς Πάφου μὲ σκοπὸ τὸ σχεδιασμὸ καὶ τὴν ὑλοποίηση τῆς ἀναμόρφωσης τῶν ἱστορικῶν της κήπων.


Ἡ ἀναμόρφωση τῶν κήπων, ἔγινε μὲ τρόπο ἰδιαίτερα εὐφάνταστο καὶ δημιουργικό, ἀλλὰ κυρίως μὲ σεβασμὸ στὸ παρελθὸν καὶ τὴν τοπικὴ
  χλωρίδα τοῦ δάσους τοῦ λόφου τῆς Ἐλπίδος, ὅπου βρίσκεται τὸ κτίριο τῆς Σχολῆς. Ὅλα αὐτά, προκειμένου νὰ διαμορφωθεῖ ἡ εἰκόνα ἑνὸς θεματικοῦ κήπου, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει 3 ἑνότητες:

  • τὸν κῆπο τῶν ἀρετῶν,

  • τὸν ἐδώδιμο κῆπο καὶ

  • τὸν Βιβλικὸ κῆπο, μὲ τὰ φυτὰ ποὺ ἀναφέρονται σὲ χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς (ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ περὶ τὰ 65 ἀπὸ τὰ 82 ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ἁγία Γραφή).

Ἐπιπλέον, ἡ ἀναμόρφωση πραγματοποιήθηκε μὲ τρόπο ὥστε ἡ φύτευση καὶ ἡ καλλιέργεια φυτῶν καὶ δένδρων νὰ συνδεθεῖ μὲ συγκεκριμένες πνευματικὲς ἀναφορὲς καὶ νὰ συγκροτήσει ἕναν κῆπο μοναστηριακό, ἐξαιρετικὰ συμβολικὸ καὶ αἰσθητικὰ ἐνδιαφέροντα.

Ὁ κῆπος, ποὺ ἡ φύτευσή του ἔχει προχωρήσει σήμερα κατὰ 80% εἶναι πλέον ἕνας μοναδικός κῆπος ἀναφορᾶς μὲ παγκόσμιο ἐνδιαφέρον, καθὼς ἡ Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης εἶναι τὸ πρῶτο Ὀρθόδοξο Μοναστῆρι, στὸ ὁποῖο σχεδιάστηκε καὶ καλλιεργεῖται κῆπος μὲ τὰ φυτὰ ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ἁγία Γραφή. Τὰ 350, λοιπόν, αὐτὰ φυτά, ὁρισμένα ἐκ τῶν ὁποίων ἀναφέρονται σὲ κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, «ζωντανεύουν» κάθε γωνιά τοῦ κήπου, ὁ ὁποῖος ἁπλώνεται σὲ μία ἔκταση 14 στρεμμάτων. Σῆμα κατατεθὲν ἀποτελοῦν τὰ φυτὰ ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς κήπους, ποὺ παραπέμπουν σὲ συγκεκριμένες ἀρετές. Ὁ φοίνικας συμβολίζει τὴ δικαιοσύνη, ἡ ἄμπελος τὴν ἡρεμία, ἡ ροδιὰ τὸ θάρρος καὶ ἡ βᾶτος τὴν ὑπακοή. Ὑπάρχουν ἀκόμα συκιές, ἐλιές, κέδροι καὶ πεῦκα.

Οἱ ἐργασίες ἄρχισαν στὰ τέλη Ὀκτωβρίου 2013. Τὴν εὐθύνη τοῦ σχεδιασμοῦ εἶχε τότε ἡ Δρ. Νεραντζία Τζώρτζη – Καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου «Νεάπολις», ὑπεύθυνη ἀρχιτέκτονας γιὰ τὸ σχεδιασμὸ ἦταν ἡ κ. Ἑλένη Ἀντωνάρα – Ὑπεύθυνη Λειτουργίας τοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς Ἐκπαίδευσης Φιλίππων, καὶ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἐπιλογὴ φυτικοῦ ὑλικοῦ ὁ κ. Νικόλαος Θυμάκης, γεωπόνος, εἰδικὸς σὲ θέματα πρασίνου καὶ ὑπεύθυνος Εὐρωπαϊκῶν Προγραμμάτων στὸν Δῆμο Ἀμαρουσίου. Ἡ μελέτη αὐτὴ παρουσιάστηκε τὴν 1 Σεπτεμβρίου 2014 στὸν Οἰκουμενικό Πατριάρχη παρουσία καὶ τοῦ Πρόεδρου τῆς Διοικούσας Ἐπιτροπῆς τοῦ Πανεπιστημίου Νεάπολις, Πάφου κυρίου Μιχάλη Λεπτοῦ.

Στὴ συνέχεια, ἔπειτα ἀπὸ συνεννόηση μὲ τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Μητροπολίτη Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρο, ὁ  κ. Ν. Θυμάκης  ἐγκαταστάθηκε ἀπὸ τὸ Νοέμβριο τοῦ 2014 στὴ Χάλκη καὶ ὁργάνωσε τὶς προσπάθειες  καταρχήν τῆς ἀνανέωσης  καὶ συντήρησης τοῦ ὑπάρχοντος φυτικοῦ ὑλικοῦ (κλαδέματα καὶ  φροντίδα ἱστορικῶν δένδρων ποὺ εἶχαν νὰ γίνουν πολλά χρόνια, προετοιμασία χώρων φυτεύσεων θεματικῶν κήπων, μετακινήσεις καὶ ἀξιοποίηση ὑπάρχοντος φυτικοῦ υλικοῦ μὲ βάση τὸν νέο σχεδιασμό, ὀργάνωση παλαιῶν λαχανόκηπων κ. λ. π. )  καὶ στὴ συνέχεια τὴν νέα φύτευση  ποὺ περιγράφει τοὺς θεματικοῦς κῆπους.

Στὸν κῆπο τῆς Σχολῆς ὑπάρχουν περίπου 350 εἴδη φυτῶν, ἐνῶ, ὅπως ἀναφέραμε προηγουμένως, δόθηκε βαρύτητα στὸ δέσιμο μὲ τὸ λόφο τῆς Ἐλπίδας, ἐπὶ τοῦ ὁποίου βρίσκεται ἡ Σχολή, χρησιμοποιώντας στὸν «βυζαντινό λειμῶνα» φυτὰ τοῦ δάσους, τὰ ὁποῖα εἶναι θαυμάσιος ὑπόροφος στὸ οἰκοσύστημα ποὺ ἔχουν δημιουργήσει οἱ ὑπάρχοντες κέδροι λιβάνου, τὰ πεῦκα καὶ τὰ κυπαρίσια. Ἐπίσης,  αὐτοφυεῖς τουλίπες, κυκλάμινα, μαργαρίτες καὶ τοπικὰ κρίνα ἀποδίδουν χρωματικὲς πινελιὲς στὸν καμβά τοῦ κήπου σὲ κάθε ἐποχή.

[us_gallery ids=”5699,5698,5697,5696,5695″ columns=”5″ indents=”1″]
[us_gallery ids=”5709,5708,5707,5706,5705″ columns=”5″ indents=”1″]
[us_gallery ids=”5700,5701,5702,5703,5704″ columns=”5″ indents=”1″]