Πρωθιερεὺς Σπυρίδων Βρετός

Πρωθιερεὺς Σπυρίδων Βρετός

1869 – 1870

Ὁ Σπυρίδων Βρετός, ἐγεννήθη στὸ χωρίο Ἐξωγὴ τῆς Ἰθάκης τὴν 16η Ἰουλίου 1816. Τὴν ἀστικὴ καὶ ἐγκύκλιο ἐκπαίδευση ἔλαβε στὴν Ἰθάκη, ὅπου καὶ ἀπεφοίτησε τοῦ λυκείου. Κατόπιν ἐσπούδασε τὴν θεολογία στὴ Ἰόνιο Ἀκαδημία στὴν Κέρκυρα, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπεφοίτησε τὸ 1835, σὲ ἡλικία 19 ἐτῶν.

Μετὰ τὴν ἀποφοίτησή του, ἐπεδόθη ἀποκλειστικῶς στὸ διδασκαλικὸ ἔργο. Ἐδίδαξε στὴν Ἰθάκη, τὸ Αἰτωλικό, τοὺς Παξοὺς καὶ τὴν Λευκάδα. Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1835-1839 δίδαξε στὴν Κατωτέρα Σχολὴ τῆς Ἰθάκης. Τὸ 1858 διωρίσθη διευθυντὴς τοῦ Λυκείου τῆς Ἰθάκης καὶ τὸ 1871 σχολάρχης. Ἀφοῦ ἐνυμφεύθη τὴν Αἰκατερίνη Καραβία τὸ ἔτος 1839 καὶ ἀπέκτησε πέντε τέκνα, ἐχειροτονήθη διάκονος καὶ ἱερεύς. Καὶ ἔτσι παράλληλα μὲ τὸ ἔργο τοῦ διδασκάλου, ὑπηρετοῦσε καὶ ὡς κληρικός, θεραπεύων τὶς πνευματικὲς ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν καὶ κηρύττων τακτικά.

Λόγῳ τῆς μεγάλης φήμης ὡς διδασκάλου, πρωθιερεὺς Σπυρίδων Βρετὸς Λευκάδιος, προσεκλήθη ὑπὸ τῆς Ἐφορίας τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καὶ ἀνέλαβε τὴν διεύθυνσή της τὸ ἔτος 1869, διδάξας καὶ τὰ μαθήματα τῆς δογματικῆς καὶ τῆς ἱερᾶς κατηχήσεως. Ὡς νέος διευθυντὴς τῆς Σχολῆς, συνέστησε μητρῷο βιβλίο τῶν ἐγγραφῶν τῶν μαθητῶν, κώδικες πρακτικῶν πρὸς καταχώρηση τῶν πράξεων τοῦ Σχολάρχου καὶ τοῦ Καθηγητικοῦ Συλλόγου, μηνιαίους ἐλεγκτικοὺς καταλόγους τῶν μαθητῶν, ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὰ ζητήματα τῶν καθηγητῶν τῆς Σχολῆς, κατήργησε τὴν ὑφηγεσία.

Εὑρισκόμενος στὴν Ἰθάκη, ἀντικαθιστᾶ τὸν Ἐπίσκοπο Ἰθάκης Γαβριὴλ Καραβία, ὁποῖος ἀπουσιάζει στὴν Ἀθήνα λόγῳ τῶν συνοδικῶν του καθηκόντων. Ἐτιμήθη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση μὲ τὸ παράσημο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος. Πέθανε τὴν 20 Σεπτεμβρίου 1888 σὲ ἡλικία 72 ἐτῶν.