Εκδόσεις

Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς

Ἰδιαίτερα σημαντικὴ δραστηριότητα γιὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ἔτους 1971 ἀδίκως σιωπῶσα Θεολογικὴ Σχολή, ἀποτελεῖ ἡ ἔκδοση βιβλίων. Εἶναι ἄλλη μία προσπάθεια διάρρηξης τῆς σιωπῆς αὐτῆς μὲ τρόπο νόμιμο, ἀκαδημαϊκὸ καὶ πολιτισμένο. Ὕστερα ἀπὸ ἀρκετὸ καιρὸ ἀδράνειας καὶ ἐφησυχασμοῦ, ἡΘεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ξεκίνησε νὰ παράγει πολιτισμό, παιδεία γενική, ἀλλὰ καὶ θεολογία. Οἱ ὡς τώρα ἐκδόσεις μας εἶναι οἱ ἑξῆς:

  • «Ἀνατολικὸν Μέλος, Ἡμερίδα γιὰ τὴν κοινὴ μουσικὴ παράδοση Τουρκίας καὶ Ἑλλάδας (Χάλκη, 21 Σεπτεμβρίου 2013)». Κωνσταντινούπολις 2014.

  • Ἐλπιδοφόρου Β. Λαμπρυνιάδου, Μητροπολίτου Προύσης«Ὁ θεσμὸς τῆς Συνάξεως Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου (1951-2004)», Κωνσταντινούπολις 2015.

  • «Ἀνάμεσα σὲ δύο κόσμους», Ντοκιμαντὲρ γιὰ τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, Χάλκη 2015.

  • «Φωνὲς τῆς Χάλκης», διπλός ψηφιακός δίσκος, Χάλκη 2015.

  • «Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης, Τὸ κτίριο καὶ ἡ ἀποκατάστασή του». Θεσσαλονίκη 2016.

  • Μακαρίου Νιακάρου, Ἀρχιμανδρίτου « Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, ἡ συμβολὴ του στὴν Ἐκκλησία, στὴν Θεολογία καὶ στὸν διάλογο μὲ τὸν σύγχρονο κόσμο». Θεσσαλονίκη 2017.

  • Makarios Niakaros, Archimandrite “Michael Konstantinides Archibishop of Amerika, his contribution to the Church, to Theology and to the Dialogue with the contemporary world”. Thessaloniki 2017.

  • Λαζάρου Θεοδοσίου, Ἀρχιμανδρίτου « Θεολογικὴ καὶ Γραμματολογικὴ Προσέγγιση τῶν «Διαλόγων» τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Διαλόγου». Κωνσταντινούπολις 2017.

[us_gallery ids=”5931,5932,5933,5934,5935,6098,6096,6097″ columns=”5″ indents=”1″]