ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ

Ἀνακοινοῦται ὅτι, ἀρξαμένης τῆς θερινῆς περιόδου, αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ Σκήτῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος θὰ τελῶνται, ὡς κατ’ ἔτος, καθ’ ἑκάστην Πέμπτην, ἀρχῆς γινομένης ἀπὸ τῆς 4ης Ἰουλίου ἐ. ἔ. καὶ μέχρι τέλους τοῦ προσεχοῦς μηνὸς Σεπτεμβρίου.

Τὴν προσεχή Πέμπτη, 4ῇ Ἰουλίου ἐ. ἔ, ἠ ἐναρκτήριος Θεῖα Λειτουργία τῆς καθ’ ἡμας Ἱ. Σκήτης θὰ τελεσθῇ χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου, ἠγουμένου τῆς καθ’ ἠμᾶς Μονῆς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *