Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης- Αρχική Σελίδα

Οικουμενικον Πατριαρχειον Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης Οικουμενικoν Πατριαρχεῖον Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης

Μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος

[us_separator type=”invisible” size=”small”]

Ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης βρίσκεται σὲ λόφο, ποὺ ὀνομάζεται “Λόφος τῆς Ἐλπίδας”, στὴ Χάλκη τῶν Πριγκηποννήσων τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ Σχολὴ εἶναι ἐγκαταστημένη ἐντὸς τῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος, ποὺ ἱδρύθηκε κατὰ τὴν παράδοση ἀπὸ τὸν Μεγάλο ἅγιο Πατριάρχη Ἱερὸ Φώτιο (9 ος αἰ.), ἐνῷ ὑπάρχουν βάσιμες μαρτυρίες γιὰ προγενέστερη μοναστικὴ παρουσία στὸ χῶρο αὐτό.

Ἡ ἀνίδρυση καὶ ἡ ἀνασύσταση τῆς Μονῆς συνδέεται, ἐκτὸς τοῦ ἀναφερθέντος Ἱ. Φωτίου, καὶ μὲ τοὺς Οἰκουμενικοὺς Πατριάρχες Μητροφάνη Γ´ καὶ Γερμανὸ Δ´. Ὁ τελευταῖος, ὁ Γερμανὸς Δ´ (1842-1845) ἐπισκέφθηκε τὴ Μονὴ τὸ 1842, εἶδε κατεστραμμένες καὶ ἐρειπωμένες τὶς ἐγκαταστάσεις της καὶ ἀφοῦ ἔλαβε τὴ σχετικὴ ἄδεια ἀπὸ τὶς ὀθωμανικὲς ἀρχὲς προχώρησε στὴν ἀνοικοδόμησή της.

[us_separator type=”invisible” size=”small”][us_btn text=”Περισσοτερα” link=”url:http%3A%2F%2Ftheologicalschoolhalki.com%2Fmoni%2F|||” color=”white” icon=”fa-angle-right” iconpos=”right” hover=”secondary” corners=”2″ outlined=”yes” hide_icon=”yes”]
[us_single_image image=”5885″ size=”tnail-1×1-small” align=”center” img_size=”medium”]
[us_separator thick=”2″ color=”custom” bdcolor=”#020000″]
[us_single_image image=”5892″ size=”tnail-1×1″ align=”center” img_size=”medium”]

Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης

[us_separator type=”invisible” size=”small”]

Τὴν 1 η Ὀκτωβρίου 1844 μὲ εἰδικὴ τελετὴ ἄρχισε ἡ ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ ταυτόχρονα ἔγινε ἡ ἔναρξη τῆς λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ἱδρύθηκε γιὰ νὰ καλύψῃ τὶς ἀνάγκες ὄχι μόνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας γενικότερα. Ἡ Σχολὴ εἶναι ἵδρυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ ἔχει ὡς ἄμεσο προστάτη, ρυθμιστὴ καὶ πνευματικὴ καὶ διοικητικὴ κορυφὴ τὸν ἑκάστοτε Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ τὴν περὶ αὐτὸν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο. Ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς διεκόπη μὲ ἀπόφαση τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν τὸ ἔτος 1971.

[us_btn text=”Περισσοτερα” link=”url:http%3A%2F%2Ftheologicalschoolhalki.com%2Fsxoli%2F|||” color=”white” icon=”fa-angle-right” iconpos=”right” hover=”secondary” corners=”2″ outlined=”yes” hide_icon=”yes”]

Στατιστικά Εργασιών Βιβλιοθήκης

[us_counter target=”60000″ prefix=”~” color=”custom” size=”large” custom_color=”#792929″ title=”Έντυπο Υλικό”]
[us_counter target=”71″ color=”custom” size=”large” custom_color=”#af965d” title=”Πεδία Τεκμηρίωσης”]
[us_counter target=”40″ color=”custom” size=”large” custom_color=”#c4d2d7″ title=”Επιστήμονες Απασχολήθηκαν”]
[us_progbar title=”Ψηφιοποιημένα” count=”0.5″ color=”custom” bar_color=”#af965d”][us_progbar title=”Τεκμηριωμένα” count=”0.3″ color=”custom” bar_color=”#af965d”][us_progbar title=”Καταλογογραφημένα” count=”40″ color=”custom” bar_color=”#af965d”]

Ανθρώπινο Δυναμικό

  • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
  • Άλλα Πανεπιστήμια
  • Λοιποί Φορείς